.
رئیس هیئت مدیره : آقای منصور منصوری بیرجندی

– نائب رئیس هیئت مدیره :آقای سعید هادی زاده زرگر

– عضو هیئت مدیره ومدیرعامل : محمد مجید مداح

– عضو هیئت مدیره :آقای احمد رضا منتظری

– عضو هیئت مدیره : آقای امیر  شهلا

.
مدیر عامل
.
آقای مهندس محمد مجید مداح
————————————–
.
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۲۰۰
پست الکترونیک:  info@kem.ir

معاونین شرکت اگزوز خودرو خراسان

معاون مالی واداری
.
آقای علی صبوری شرق
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۴
پست الکترونیک:  saborishargh@kem.ir

معاون برنامه ریزی وتولید
.
آقای مهندس مجید ابراهیم آبادی
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۵۴
پست الکترونیک:  ebrahimabadi@kem.ir

معاون بازرگانی
.
آقای فرشید ابراهیمی
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۰
پست الکترونیک:  ebrahimi@kem.ir

مدیران شرکت اگزوز خودرو خراسان

مدیر تولید
.
آقای حمزه بخت آور
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۵۵
پست الکترونیک:  bakhtavar@kem.ir

مدیر تضمین کیفیت
.
آقای مهندس محسن بالاور
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۳
پست الکترونیک: balavar@kem.ir

مدیر مالی
.
آقای سعید امینی
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۵
پست الکترونیک: amini@kem.ir

مدیر اداری و منابع انسانی
.
آقای مهدی شایسته پور
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۴
پست الکترونیک: shayestehpur@kem.ir

مدیر فروش
.
آقای حسن حسین آبادی
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۰
پست الکترونیک:   hosseinabadi@kem.ir

مدیر تدارکات
.
آقای مهندس محمد بهزاد
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۵۶
پست الکترونیک: behzad@kem.ir

مدیر فن آوری و اطلاعات
.
آقای مهندس وحید کرخی
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۱۱
پست الکترونیک: karkhi@kem.ir

مدیر فنی و مهندسی

.
آقای مهندس حامد فرهادمنش
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۰۲
پست الکترونیک:   farhadmanesh@kem.ir

مدیر برنامه ریزی وانبارها
.
خانم مهندس منصوره طاهرنیا
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۵۵۴
پست الکترونیک:  tahernia@kem.ir

مدیر حراست
.
آقای رمضانعلی واحدی
————————————–
تلفن: ۰۵۱۴۲۴۷۳۴۷۵
پست الکترونیک: vahedi@kem.ir